Presadzovanie bezpečnosti

Presadzovanie bezpečnosti

Koncepcia presadzovania bezpečnosti na cestách prostredníctvom špičkových technológií monitorovania dopravy vrátane kamier a inteligentného spracovania ponúka transformačný prístup pre zlepšenie riadenia dopravy, zníženie počtu priestupkov a celkovú podporu bezpečnosti na cestách. Využívanie údajov v reálnom čase, automatizácie a inteligentnej analýzy má veľký potenciál výrazne znížiť nehodovosť, zlepšiť plynulosť dopravy a vytvoriť bezpečnejšie prostredie na cestách pre všetkých používateľov.

V posledných rokoch sa vďaka technologickému pokroku výrazne zmenil spôsob presadzovania bezpečnosti na cestách. Integrácia kamier a ďalších technológií na monitorovanie dopravy sa stala kľúčovou stratégiou na zvýšenie bezpečnosti na cestách, vynucovanie dopravných predpisov a zmiernenie bezpečnostných rizík.

Hlavné komponenty a výhody

 • Pozorovacia infraštruktúra
  Moderné systémy monitorovania dopravy využívajú sieť kamier strategicky rozmiestnených na cestách, križovatkách a kritických miestach. Tieto kamery zaznamenávajú v reálnom čase dopravné podmienky, pohyb vozidiel a incidenty, čím vytvárajú komplexnú vizuálnu databázu pre ďalšiu analýzu a samotné vynucovanie.
 • Inteligentné spracovanie obrazu
  Najmodernejšie technológie spracovania obrazu a počítačového videnia zohrávajú zásadnú úlohu pri analýze získaných video záznamov. Tieto systémy dokážu zachytiť a rozpoznať rôzne prvky, ako sú vozidlá, chodci, značenie jazdných pruhov, dopravné značky, signály atď. Okrem toho dokážu identifikovať anomálie, ako je bezohľadná jazda, prekročenie rýchlosti, jazda v protismere a iné potenciálne priestupky.
 • Automatická detekcia priestupkov
  Inteligencia systému umožňuje automatickú detekciu dopravných priestupkov. Keď dôjde k porušeniu predpisov, napríklad k prejazdu na červenú alebo prekročeniu povolenej rýchlosti, systém vytvorí incident. Tento incident by sa mohol ďalej spracovať alebo priamo odoslať napr. orgánu činnému v trestnom konaní v reálnom čase, čo by umožnilo rýchlu reakciu a zacielené vynucovanie.
 • Integrácia a analýza údajov    
  Údaje získané z kamier na monitorovanie dopravy sú cenné pre analýzu dopravných modelov, identifikáciu rizikových oblastí a vytváranie stratégií založených na dôkazoch pre bezpečnosť cestnej premávky alebo jej zlepovanie. Integráciou tohto typu údajov s geografickými informačnými systémami (GIS) a historickými údajmi o doprave môžu zodpovedné orgány prijímať rozhodnutia buď na zlepšenie infraštruktúry, alebo na optimalizáciu celkového dopravného toku.
 • Výstrahy a upozornenia v reálnom čase
  Systém má schopnosť generovať automatické výstrahy a oznámenia s cieľom informovať orgány činné v trestnom konaní, záchranné zložky a príslušné zainteresované strany o incidentoch, nehodách a potenciálnych bezpečnostných hrozbách. Tieto informácie v reálnom čase zabezpečujú rýchlejšiu reakciu a lepšiu koordináciu medzi agentúrami.
 • Diaľkové monitorovanie a kontrola
  Pokročilé systémy monitorovania dopravy ponúkajú diaľkový prístup a možnosti kontroly. Personál orgánu činného v trestnom konaní môže monitorovať živé kamerové údaje a robiť operatívne rozhodnutia na diaľku. Táto schopnosť by mohla byť obzvlášť užitočná pri riadení dopravy počas veľkých podujatí, nehôd alebo bezpečnostných incidentov.
 • Verejná informovanosť a prevencia
  Viditeľné používanie kamier a povedomie o automatizovanom vynucovaní pôsobia ako prevencia pre potenciálnych porušovateľov. Verejné informačné kampane môžu informovať používateľov ciest alebo infraštruktúry o prítomnosti týchto technológií a ich úlohe pri podpore bezpečnosti na cestách.
 • Ochrana osobných údajov a bezpečnosť
  S cieľom adresovať obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov sa zavedie spoľahlivé šifrovanie údajov a kontrola prístupu, aby sa zabezpečilo, že k videozáznamom a zaznamenaným údajom bude mať prístup len oprávnený personál, čím sa zabezpečí, že všetky citlivé informácie zostanú adekvátne chránené.
 • Škálovateľnosť a vyhliadky do budúcnosti
  Tieto systémy sú výrazne škálovateľné a umožňujú integráciu nových technológií, ako je strojové učenie, umelá inteligencia a prediktívna analýza. Keďže sa tieto technológie neustále vyvíjajú, systémy monitorovania dopravy môžu byť ešte účinnejšie pri predchádzaní nehodám a porušovaniu bezpečnosti.

Naše riešenie kombinuje vyššie uvedené základné komponenty, umožňuje detekciu a vyhodnocovanie rôznych bezpečnostných a dopravných incidentov.

Detekcia incidentov

 • Meranie rýchlosti
 • Meranie úsekovej rýchlosti
 • Detekcia nedodržania bezpečnej vzdialenosti od vozidla
 • Neoprávnená jazda vo vyhradenom jazdnom pruhu (napr. BUS) (špecifická kategória vozidla v danom jazdnom pruhu)
 • Neoprávnená jazda v rýchlom pruhu (napr. ak je vozidlo obsadené len jednou osobou (predpokladom je spočítať počet osôb vo vozidle)
 • Detekcia nezaistených bezpečnostných pásov
 • Detekcia používania mobilného telefónu vodičom
 • Jazda na červenú
 • Kontrola dodržiavania značky Zákaz zastavenia
 • Križovatka s odbočením do U a zákaz odbočenia
 • Prekročenie povolenej hmotnosti
© 2024 Skytoll